سنجش سلامت جسمانی

سنجش سلامت جسمانی و ترکیبات بدن (با پیشرفته ترین دستگاه روز دنیا Body Composition) بر روی بازیکنان رده های سنی باشگاه حافظ انجام و اطلاعات این سنجش در اختیار بازیکنان، خانواده ها...